ZASADY ZACIĄGANIA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zauważmy na przykład fakt, iż zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 dług pu­bliczny tworzą wszystkie niespłacone zobowiązania zaciągnięte w imieniu Skarbu Państwa i jednostek samorządu budżetowego przez jednostki budże­towe, w art. 11 ust. 1 wyłączono natomiast z definicji długu niewymagalne zobowiązania tego typu. W rezultacie mamy w ustawie o finansach publicz­nych dwie różne co do zakresu przedmiotowego definicje państwowego.Podstawą całej regulacji dotyczącej zaciągania długu publicznego jest zasada, iż Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego mogą zacią­gać dług publiczny wyłącznie w granicach i na cele określone w odpowied­nim budżecie lub w planie finansowym jednostki (podmiotu), którego do­chody i wydatki nie są objęte żadnym budżetem.Granice zadłużenia nie mogą być wyznaczone w budżecie arbitralnie wielkość dopuszczalnego przyrostu zadłużenia musi mieć uzasadnie­nie w planowanych rozmiarach operacji finansowych ujętych w tym bu­dżecie.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona