WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nie ma odrębnych przepisów odnoszących się do trybu dokonywania wydatków z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązują więc ogólne zasady dotyczące wydatków publicznych, omówione w rozdzia­le V. Określone w art. 138 i 139 ustawy o finansach publicznych reguły doty­czące wydatków budżetu państwa obowiązują też — na mocy art. 189 ust. 1 w odniesieniu do wykonywania budżetów jednostek samorządowych.Oznacza to w szczególności, że:pełna realizacja zadań samorządowych winna następować w termi­nach określonych przepisami i harmonogramem wykonania budżetu (je­śli został opracowany),dokonywanie wydatków winno następować w granicach kwot okre­ślonych w planie finansowym (z uwzględnieniem prawidłowo dokona­nych przeniesień), zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzyst­niejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicz­nych, a w odniesieniu do organizacji pozarządowych — z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych, mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel.

 

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona