W WYPADKACH PRZEWIDZIANYCH INNYMI USTAWAMI

Dotacje do zadań własnych mogą być również udzielane w przypadkach przewidzianych innymi ustawami. Choć analiza wyrwanego z kontekstu wykazu tytułów dotacji do zadań własnych na to nie wskazuje, większość tych dotacji stanowi dofinansowa­nie zadań, na które samorządom nigdy nie przyznano środków. Tak jest np. w przypadku dotacji do inwestycji szkolnych (część oświatowa subwencji ogólnej kalkulowana jest w wysokości stanowiącej pokrycie standardowych wydatków bieżących), jak i w przypadku dotacji na finansowanie działal­ności instytucji kultury przekazanych samorządom w 1999 r. Taki tryb finansowania zadań własnych stanowi istotne naruszenie samodzielności fi­nansowej JST, gdyż udzielane jednostkom samorządu terytorialnego dotacje traktowane są jako dotacje celowe, co oznacza, że mogą być wykorzystane tylko na wskazany cel. W ten sposób administracja rządowa może wpływać na strukturę wydatków samorządowych.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona