USTAWA O GOSPODARCE KOMUNALNEJ

Ustawa o gospodarce komunalnej dopuszcza wprost tworzenie przez JST spółek prawa handlowego, a więc podmiotów, których forma organiza­cyjna kojarzona jest przede wszystkim z działalnością komercyjną. Sformu­łowano jednak dość ostre ograniczenia dotyczące możliwości prowadzenia w formie spółek działalności samorządowej wykraczającej poza sferę uży­teczności publicznej.W przypadku gmin tworzenie spółek w celu innym niż wykonywanie zadań ze sfery użyteczności publicznej dopuszczalne jest w przypadku, gdy jednocześnie:istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym,występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie in­nych działań i wynikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczegól­ności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ogranicze­nia bezrobocia.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona