REZERWY CELOWE BUDŻETU JST

Tak jak w budżecie państwa w budżecie JST mogą być utworzona rezerwa ogólna i rezerwy celowe, przy czym utworzenie rezerwy ogólnej nie jest — inaczej niż w budżecie państwa — obowiązkowe. Maksymalną kwotę rezer­wy ogólnej określono na 1% łącznej kwoty wydatków budżetu JST (w bu­dżecie państwa — 0,2%). Możliwość utworzenia większej rezerwy ogólnej uznać należy za jak najbardziej uzasadnione.Rezerwy celowe budżetu JST mogą być tworzone na „wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być do­konany w okresie opracowywania budżetu”, a ich łączna kwota nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu JST. Tu ustawa o finansach publicz­nych jest wobec samorządów bardziej rygorystyczna, gdyż w budżecie pań­stwa limit 5% wydatków budżetu odnosi się tylko do niektórych rodzajów rezerw celowych.Dopuszczalne jest dokonanie w trakcie roku budżetowego zmiany prze­znaczenia rezerwy celowej. Na wykonanie takiej operacji organ wykonują­cy budżet musi jednak uzyskać zgodę właściwej do spraw budżetu komisji organu stanowiącego.Dyspozycja rezerwami budżetu JST należy do organu wykonującego budżet.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona