PRZEDMIOTOWY ZAKRES DŁUGU PUBLICZNEGO

Dalsze problemy pojawiają się przy porównaniu treści art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Drugi z wymienionych prze­pisów stanowi bowiem, że państwowy dług publiczny obejmuje wyłącznie zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułu: wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzy­telności pieniężne,zaciągniętych kredytów i pożyczek,przyjętych depozytów,wymagalnych zobowiązań uznanych za bezsporne przez będącą dłużnikiem jednostkę sektora finansów publicznych,wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz pra­womocnych orzeczeń sądów i trybunałów lub ostatecznych decyzji admi­nistracyjnych.Łatwo można zauważyć, że powyższa lista nie tworzy pełnego wykazu możliwych tytułów powstawania zobowiązań podmiotów sektora publicz­nego.

 

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona