DŁUG INSTYTUCJI POZABUDŻETOWYCH

  1. Dług instytucji pozabudżetowych — część jednostek sektora pu­blicznego (np. fundusze celowe, agencje rządowe, uczelnie publiczne, insty­tucje kultury) działa poza budżetem państwa, a zaciągane przez nie długi, choć niewątpliwie są częścią długu publicznego, nie znajdują odbicia w ewi­dencji budżetowej.Różnice kursowe — dług zagraniczny Polski tworzą zobowiązania zaciągane w walutach obcych. Każda zmiana kursu złotego do dolara powo­duje więc zmianę złotowej wartości długu zagranicznego — gdy złoty traci na wartości dług zagraniczny rośnie, choć nie zaciągamy nowych zobowią­zań; gdy złoty umacnia się, dług zagraniczny maleje.Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego — dług publiczny może też powstać w wyniku niekorzystnych dla Skarbu Państwa (lub innych pod­miotów sektora publicznego) orzeczeń sądów lub Trybunału Konstytucyjne­go. Jeśli prawomocnym orzeczeniem sądu lub orzeczeniem (wyrokiem) Trybunału Konstytucyjnego Skarb Państwa zostanie zobowiązany do pew­nych płatności, powiększają one dług publiczny. Emisja obligacji jako dotacja — w latach 1993-1995 Skarb Państwa kilkakrotnie dokonał zwiększenia kapitałów własnych wybranych banków, przekazując im nieodpłatnie specjalnie wyemitowane obligacje. Pomoc pań­stwa miała umożliwić bankom rozwiązanie problemu tzw. złych kredytów

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżona