//////

Przeprowadzki Francja

Przeprowadzka międzynarodowa to wyjątkowo trudny rodzaj przeprowadzki. Wykonanie jej we własnym zakresie w zasadzie nie wchodzi w grę. Taka przeprowadzka to nie tylko konieczność spakowania całego swojego majątku, przewiezienia go w inne miejsce i rozpakowania. To konieczność przewiezienia swojego majątku z kraju do kraju, co bardzo ważne, to potrzeba zrobienia tego zgodnie z przepisami obowiązującymi w określonym kraju. Przy przeprowadzkach międzynarodowych, wynajęcie firmy przeprowadzkowej to opcja o wiele lepsza niż przeprowadzka samodzielna.
Firmy przeprowadzkowe zajmujące się przeprowadzkami międzynarodowymi, można znaleźć w wielu miastach naszego kraju. Oczywiście są firmy specjalizujące się w przeprowadzkach do określonego kraju, lub krajów. Przykładów jest wiele, przeprowadzki Francja, Belgia, Holandia, można wymieniać bez końca. Wynajmując taką firmę do naszej przeprowadzki działamy dla własnych korzyści. Płacimy za usługę przeprowadzkową i czekamy na jej wykonanie. To lepsze niż działanie we własnym zakresie.

Wszechnica Ochota

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest trudnym przeżyciem. Jeśli musimy zająć się przygotowaniem pogrzebu, jest tym bardziej trudno. Aby ułatwić sobie przetrwanie tych chwil, warto zdecydować się na dobry zakład pogrzebowy. Fachowcy zajmą się wszystkim za nas.
W branży pogrzebowej znajdziemy wiele różnych zakładów pogrzebowych. Każdy z nich jest miejscem, w którym możemy zlecić organizacje pogrzebu, realizacja usługi jednaj może być bardzo różna. Są zakłady, w których w zasadzie nie można zlecić niczego poza przeprowadzeniem pogrzebu. W innych, zakładach pogrzebowych typu wszechnica Ochota, można zlecić o wiele szerszy zakres usług pogrzebowych.
Godna ceremonia pogrzebowa jest trudna do przygotowania, szczególnie, jeśli nasze myśli przesłania żal po stracie bliskiej osoby. Decydując się na dobry zakład pogrzebowy, ułatwiamy sobie przetrwanie tych niełatwych chwil. Warto mieć tego świadomość i w chwili, gdy stracimy kogoś bliskiego nie szukać przypadkowych zakładów pogrzebowych, tylko zdecydować się na najlepszy.

DZISIEJSZA OCENA OSKARŻEŃ

„Dziś pisze dalej znakomity historyk — znamy dokładnie szczegóły wszystkich spraw poruszonych przez autorów i możemy ocenić, czym były oskarżenia Kołłątaja i Zajączka, możemy poznać, czym jest ta mozaika szczegółów na pozór prawdziwych, a jednak tak dalekich od prawdy.”„Entin l’ordre qu’a recu le Prince Poniatowski d’entrer en Galicie a sauv le duche de Varsovie.” To zdanie charakteryzuje w zupełności autorów memoria­łu, jeżeli się zważy, że mówią oni do cesarza, że for­malnie mają słuszność, gdyż o wkroczeniu do Galicji była mowa w tych ogólnikowych dawnych instrukcjach francuskich, w których nie brano pod uwagę najazdu na Księstwo, a rozkaz pozytywny przyszedł wtedy, kie­dy wojsko zajęło już cyrkuły bielski i siedlecki. Ta chęć imputowania Napoleonowi zasługi za zwycięską kam­panię wywołuje u nas jakieś dziwne a bliskie remi­niscencje. Warcholski duch Kołłątajów i Zajączków wcielił się przecież w naszych narodowych demokra­tów i we Front Morges, który do dziś dnia usiłuje wy­tłumaczyć generałowi Weygand, że to on właściwie zwyciężył pod Warszawą. Dalszy passus memoriału wy­wołuje również pewne echa aktualne.

GŁÓWNE ZAJĘCIE STRONNICTWA

Otóż to właśnie było głównym zajęciem stron­nictwa jakobińskiego w stosunku do znienawidzonego przez nie Poniatowskiego. Akcja szła w kierunku pod- wojnym. Z jednej strony zasypywano Napoleona me­moriałami, w których przedstawiano ministra Ponia­towskiego jako człowieka ściśle związanego z Prusami i z Rosją, wroga Francji, kandydata na zdrajcę itp Napoleon donosy te, głównie pióra Kołłątaja, z właści­wą sobie inteligencją wrzucał stale do kosza. Bardziej niebezpieczny wpływ udało się jednak stronnictwu wy­wrzeć na marszałka Davouta, którego Napoleon po swym wyjeździe pozostawił w Polsce. Jakobini zaprzy- jaznili się specjalnie z generałem Saunier, szefem szpie­gostwa francuskiego na Polskę, a u marszałka znajdo­wali również chętny posłuch. Na dobitek Ignacy Za­jączek został dyrektorem poczt i zorganizował szpie­gowski „czarny gabinet”, w którym przechwytywał i komunikował władzom francuskim korespondencję prywatną polskiego ministra wojny.

PRZYŁĄCZENIE DO GRONA

Gdy bowiem tar- gowiczanie nie chcieli przyjąć Kołłątaja do swego gro­na, przerzucił się on na powrót do obozu przeciwro- syjskiego i rozpoczął działalność pisarską na emigracji. Kulminacyjnym jej punktem były rozdziały, świetnej pod względem formy, zbiorowej książki: O ustanowie­niu i upadku Konstytucji 3 Maja. Książka ta zmierzała wyraźnie do wywołania terroru i ukarania śmiercią tych, do których tak niedawno chciał przystąpić sam jej główny autor. Na Kołłątaju spoczywa główna od­powiedzialność za krwawe egzekucje warszawskie z 9 maja i z 28 czerwca 1794 roku. On to przez swego agenta M. Mierosławskiego przyczynił się walnie do zamordowania w dniu 9 maja czterech polityków obo­zu filorosyjskiego, z zachowaniem jednak jeszcze pew­nych form prawnych.

POLITYKA ASYMILACYJNA

Otóż polityka asymilacyjna z reguły powoduje nieprzychylne nastawienie mniejszości do państwa. Stąd więc pochodzić musi pewne pogorszenie się jego sytuacji międzynarodowej.Czysto teoretyczne znaczenie natomiast posiada spra­wa mniejszości zamieszkującej kilka państw i — co stąd wynika nadziei na podział sąsiedniego mocar­stwa drogą utworzenia państwa narodu mniejszościo­wego. Likwidacja mniejszości w granicach własnych mogłaby tę cenną nadzieję w pewnych wypadkach znacznie zmniejszyć. Otóż ten ujemny wpływ asymila­cji na sytuację państwa wydaje się nam nierealny ze względu na niemożliwość likwidacji mniejszości drogą ingerencji państwa. Z drugiej strony jednak zapomi­nać również nie należy, że polityka wroga dla mniej­szości i dążąca do jej wytępienia niekiedy jest dla pań­stwa pożyteczna z punktu widzenia międzynarodowe­go.

POLITYKA GERMANIZACYJNA

A jednak polityka germanizacyjna, z takim uporem stosowana od czasów Fryderyka Wielkiego, polityka, która tyle nienawiści przysporzyła Niemcom — dała rezultaty wręcz znikome. Ks. Zimmermann w swym monumentalnym dziele, poświęconym kolonizacji nie­mieckiej na Pomorzu i na Śląsku, zupełnie wyraźnie podkreśla te słabe rezultaty. Najwymowniej przema­wiają jednak mapy, zamieszczone na końcu drugiego tomu wymienionej książki, z których jasno widzimy postępy germanizacji na Śląsku od czasów Fryderyka Wielkiego aż po apogeum germanizacji w okresie spisu ludności z 1905 r. Z mapy tej widać przejrzyście, że od czasów Fryderyka granice niemczyzny na Śląsku przesunęły się wyraźnie tylko, o ile chodzi o półwysep polskości, wrzynający się niegdyś w Śląsk etnograficz­nie niemiecki, a mianowicie na linii Kluczbork—Na­mysłów—Wrocław.

NAWRÓT DO HASEŁ

Nawrót do haseł państwa totalnego oraz ogólna barbaryzacja życia politycznego otwierałyby asymilacji narodowej nowe perspektywy w tym kierunku; chodzi­łoby tu raczej o eksterminację niż o asymilację — wy­jaśnienie to jednak niezbyt nam odpowiada. Badania antropologiczne wykazały bardzo słaby wpływ inwazji historycznych na skład rasowy krajów europejskich. Pittard , wielki antropolog lozański, wyśmiewa się z ludzi, którzy zwiedzając Sycylię rzekomo dostrzegają typy reprezentacyjne wszystkich inwazji, które nie­gdyś nawiedzały ten kraj: Greków, Fenicjan, Arabów, Normanow i tylu innych. W rzeczywistości wszystkie te inwazje nie pozostawiły żadnych widocznych śladów antropologicznych. Świadczy to o stosunkowo małym zakresie stosowanych niegdyś eksterminacji. Z drugiej strony — pomimo liberalizmu XIX wieku, środki sto­sowane w kierunku wynaradawiającym w tym okresie były niekiedy bardzo bezwzględne, żeby choć wymie­nić stosunki irlandzkie, sposoby zaś działania państwa ze względu na rozpowszechnienie się szkół i słowa dru­kowanego, o wiele potężniejsze niż dawniej.

STOSOWANY TYP POLITYKI

Najwybitniejszy bodaj publicysta młodego nacjonaliz­mu polskiego, p. J. Giertych, pragnąłby właśnie takiej asymilacji naszych mniejszości wschodnich. Z drugiej zaś strony — do przedmiotu naszego należy także dą­żenie państwa, drogą konsekwentnej polityki, do zmia­ny odsetka narodowościowego danej prowincji, do zmniejszenia procentu mniejszości, zwiększenia liczby reprezentantów narodowości państwowej. Narodowość mniejszościowa w tym wypadku nie zanika, tylko pe­wien jej odsetek wynaradawia się. Profesor St. Grab­ski pragnąłby zastosowania tego typu polityki odnośnie do naszych kresów wschodnich. Różnica między obu typami polityki asymilacyjnej może się wydawać ra­czej natury ilościowej niż jakościowej. Nie jest to jed­nak mniemanie słuszne — zważywszy olbrzymią róż­nicę metod, którymi posługują się oba programy. Uzmysłowi to najlepiej porównanie między asymilacją narodu szkockiego przez angielski a pozbyciem się Gre­ków z Azji Mniejszej przez rząd turecki.

CENA ZA UCHWALENIE BUDŻETU Z DEFICYTEM

Ceną, jaką trzeba zapłacić za uchwa­lenie budżetu z deficytem, dla którego źródłem finansowania mają być za­ciągnięte zobowiązania, jest obciążenie kolejnych budżetów spłatami dłu­gu i kosztami jego obsługi (odsetkami). Gdy przewaga wydatków nad dochodami utrzymuje się przez kilka lat, a konsekwencją jest konieczność zaciągania kolejnych zobowiązań, obciążenia te rosną i w pewnym mo­mencie mogą w istotny sposób zagrozić stabilności finansowej JST, a w dalszej kolejności — również zdolności do wykonywania przypisa­nych jej zadań publicznych. Przesłanką do podjęcia decyzji o uchwaleniu decyzji musi więc być nie tylko stwierdzenie potrzeby dokonania wydat­ków niemożliwych do pokrycia własnymi dochodami, lecz również do­kładna analiza możliwości spłaty zadłużenia zaciąganego w celu sfinanso­wania deficytu.

Przeprowadzki Francja

Przeprowadzka to niełatwy czas, wręcz mała rewolucja w życiu. Konieczność przewiezienia swojego majątku z jednego miejsca zamieszkania do drugiego, jest łatwiejsza, jeśli przeprowadzamy się w obrębie tego samego miasta, lub w okolice naszego miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji możemy przeprowadzać się samodzielnie, lun zdecydować się na wynajęcie firmy przeprowadzkowej.
W przypadku przeprowadzki do innego kraju, sytuacja jest inna. Samodzielna przeprowadzka w zasadzie nie ma żadnego sensu. Najlepiej od razu zdecydować się na firmę przeprowadzkową, która specjalizuje się w przeprowadzkach międzynarodowych, a najlepiej wynająć taką, która specjalizuje się w przeprowadzkach do danego kraju. Jest ich wiele, więc bez względu wiec czy interesują nas przeprowadzki Francja, Holandia czy Czechy, z pewnością znajdziemy firmę, która jest warta uwagi, przeprowadzkę zaś wykona wzorowo.
Usługa przeprowadzki rzecz jasna będzie kosztować, jednak warto ponieść te koszty i ułatwić sobie przeprowadzkę międzynarodową.

MAŁO PATRIOTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ

Tą mało patriotyczną działalność prof. Tokarz nazywa jedną z najciemniejszych kart w dzie­jach Księstwa Warszawskiego. Tymczasem jednak, gdy ta inicjatywa została odrzucona przez Napoleona, pol­ski obóz radykalny zaczął sobie zdawać sprawę, że sto­jąc na gruncie przymierza z Francją nie będzie mógł uzyskać upragnionych wpływów i wysokich urzędów.Tak bowiem Napoleon, jak i król Fryderyk August okazywali się opornymi na wszystkie memoriały i do­nosy. To poczucie wytworzyło bardzo podatny grunt dla radykalnej zmiany frontu politycznego.Zmiany przekonań politycznych nie mają same przez się żadnego charakteru niemoralnego. Wręcz odwrot­nie, kto mimo radykalnych zmian sytuacji międzyna­rodowej zawsze widział szczęście Polski w przymierzu z Francją lub zawsze w współdziałaniu z Niemcami — tego obiektywizm musi się wydać dość podejrzany. Smutne jest jednak, gdy zmiany poglądów następują wskutek zyskania posady, utracenia posady lub utra­cenia nadziei na zdobycie posady.

SPOSÓB MYŚLENIA

„Z chęci utrafienia w sposób myślenia Napoleona, towarzyszącej stale autorom memoriału, wynikało oskarżenie ks. Józefa, że nie objął Galicji w imieniu cesarza. Jeżeli się zważy, że cesarz parokrotnie robił z tego zarzut ks. Józefowi, że o tym wiedziano po­wszechnie, to zdamy sobie sprawę z tendencji memo­riału.” Ten ustęp również nasuwa pewne niedawne re­miniscencje. Mamy na myśli żądanie wysuwane przez niektóre czynniki francuskie, aby kresy wschodnie wojska polskie obejmowały w imieniu… białej Rosji. Nawet w działalności Komitetu Narodowego w Pa­ryżu takich memoriałów chyba jednak nie było. Gorszy jest jednak ciąg dalszy. Ostatnim czynem jakobinów polskich w czasie ich przebywania w obozie napoleoń­skim były wysiłki celem niedopuszczenia do ścisłego złączenia Galicji z Księstwem Warszawskim i wyzyska­nia sympatii, którą ich darzył prezes rządu galicyjskie­go St. Zamoyski.